User Tools

Site Tools


11611-mossor-la-gi

Mossoró là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 2110,207 km², dân số năm 2007 là 229787 người, mật độ 108,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11611-mossor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)