User Tools

Site Tools


11662-mukah-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11662-mukah-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Huyện Mukah</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Huyện của Malaysia  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Hình nền trời của Huyện Mukah" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a2/​The_mukah_bridge.jpg/​250px-The_mukah_bridge.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a2/​The_mukah_bridge.jpg/​375px-The_mukah_bridge.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a2/​The_mukah_bridge.jpg/​500px-The_mukah_bridge.jpg 2x" data-file-width="​1600"​ data-file-height="​1200"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Huyện Mukah trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​48.391%;​left:​81.133%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Huyện Mukah" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Huyện Mukah" width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​right">​Huyện Mukah</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Flag_of_Malaysia.svg/​23px-Flag_of_Malaysia.svg.png"​ width="​23"​ height="​12"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Flag_of_Malaysia.svg/​35px-Flag_of_Malaysia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​66/​Flag_of_Malaysia.svg/​46px-Flag_of_Malaysia.svg.png 2x" data-file-width="​2800"​ data-file-height="​1400"/>​ </​span>​Malaysia</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Bang</​th><​td>​
 +<img alt="​Flag of Sarawak.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​Flag_of_Sarawak.svg/​22px-Flag_of_Sarawak.svg.png"​ width="​22"​ height="​11"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​Flag_of_Sarawak.svg/​33px-Flag_of_Sarawak.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7e/​Flag_of_Sarawak.svg/​44px-Flag_of_Sarawak.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​300"/>​ Sarawak</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2010)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +43.284</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +UTC+8 <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Huyện Mukah</​b>​ là một huyện thuộc bang Sarawak của Malaysia. Huyện Mukah có dân số thời điểm năm 2010 ước tính khoảng 43284 người<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Districts of Malaysia”. Statoids. 27 tháng 7 năm 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 8 tháng 7 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AMukah&​amp;​rft.btitle=Districts+of+Malaysia&​amp;​rft.date=8+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statoids&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.statoids.com%2Fymy.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​Flag_map_of_Malaysia.svg/​40px-Flag_map_of_Malaysia.svg.png"​ width="​40"​ height="​13"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​Flag_map_of_Malaysia.svg/​60px-Flag_map_of_Malaysia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8d/​Flag_map_of_Malaysia.svg/​80px-Flag_map_of_Malaysia.svg.png 2x" data-file-width="​1159"​ data-file-height="​386"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến địa lý Malaysia ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181016195928
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.284 seconds
 +Real time usage: 0.351 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2381/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17078/​2097152 bytes
 +Template argument size: 968/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 833/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.093/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.28 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 307.422 ​     1 -total
 + ​79.78% ​ 245.257 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​53.80% ​ 165.408 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​14.43% ​  ​44.359 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.50% ​  ​38.427 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.10%   ​24.907 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  5.98%   ​18.395 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  4.80%   ​14.758 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​_Malaysia
 +  3.74%   ​11.496 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  2.62%    8.047      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1374003-0!canonical and timestamp 20181016195927 and revision id 40804145
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
11662-mukah-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)