User Tools

Site Tools


11679-muniz-ferreira-la-gi

Muniz Ferreira là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 113,706 km², dân số năm 2007 là 6985 người, mật độ 61,43 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
11679-muniz-ferreira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)