User Tools

Site Tools


11681-muqu-m-de-s-o-francisco-la-gi

Muquém de São Francisco là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 3833,915 km², dân số năm 2007 là 9632 người, mật độ 2,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
11681-muqu-m-de-s-o-francisco-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)