User Tools

Site Tools


11690-murici-dos-portelas-la-gi

Murici dos Portelas là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 481,521 km², dân số năm 2007 là 7675 người, mật độ 15,94 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11690-murici-dos-portelas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)