User Tools

Site Tools


11691-murici-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11691-murici-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Murici</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Đô thị  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Cidadedemurici.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Cidadedemurici.JPG/​250px-Cidadedemurici.JPG"​ width="​250"​ height="​188"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Cidadedemurici.JPG/​375px-Cidadedemurici.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b6/​Cidadedemurici.JPG/​500px-Cidadedemurici.JPG 2x" data-file-width="​640"​ data-file-height="​480"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Hiệu kỳ của Murici"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​BANDEIRAMURICI.svg/​100px-BANDEIRAMURICI.svg.png"​ width="​100"​ height="​67"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​BANDEIRAMURICI.svg/​150px-BANDEIRAMURICI.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​31/​BANDEIRAMURICI.svg/​200px-BANDEIRAMURICI.svg.png 2x" data-file-width="​405"​ data-file-height="​272"/><​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Ấn chương chính thức của Murici"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​MURICI.svg/​100px-MURICI.svg.png"​ width="​100"​ height="​100"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​MURICI.svg/​150px-MURICI.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​85/​MURICI.svg/​200px-MURICI.svg.png 2x" data-file-width="​354"​ data-file-height="​354"/><​br/><​small><​b>​Ấn chương</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Murici.png"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Murici.png/​250px-Murici.png"​ width="​250"​ height="​134"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Murici.png/​375px-Murici.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f6/​Murici.png/​500px-Murici.png 2x" data-file-width="​2371"​ data-file-height="​1275"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Murici trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​55.171%;​left:​40.108%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Murici"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Murici"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px">​Murici</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div><​small>​Vị trí ở Brasil</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​22px-Flag_of_Brazil.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​33px-Flag_of_Brazil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​05/​Flag_of_Brazil.svg/​43px-Flag_of_Brazil.svg.png 2x" data-file-width="​720"​ data-file-height="​504"/>​ </​span>​Brasil</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Bang</​th><​td>​
 +Alagoas</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Vùng thuộc bang</​th><​td>​
 +Leste Alagoano</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tiểu vùng</​th><​td>​
 +Mata Alagoana</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +423.98 km<​sup>​2</​sup>​ (163.70 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2007)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +25.897</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ</​th><​td>​
 +61.08/​km<​sup>​2</​sup>​ (158.2/​mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +BRT (UTC-3)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Mã điện thoại</​th><​td>​
 +82 <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Murici</​b>​ là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 423,​98 km²,​ dân số năm 2007 là 25897 người, mật độ 61,08 người/​km².<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li>​Cơ sở dữ liệu các đô thị của Brasil</​li>​
 +<​li>​Inwonertallen 2009</​li></​ul>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Bandeira_de_Alagoas.svg/​30px-Bandeira_de_Alagoas.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Bandeira_de_Alagoas.svg/​45px-Bandeira_de_Alagoas.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Bandeira_de_Alagoas.svg/​60px-Bandeira_de_Alagoas.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​400"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến bang Alagoas, Brasil ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1324
 +Cached time: 20181012231152
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.300 seconds
 +Real time usage: 0.377 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3023/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 23611/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3226/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 272/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.095/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.14 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 312.445 ​     1 -total
 + ​95.23% ​ 297.551 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​75.26% ​ 235.152 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.87%   ​30.833 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  8.74%   ​27.306 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  8.38%   ​26.193 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  8.15%   ​25.462 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.42%   ​20.071 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +  6.00%   ​18.732 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +  3.98%   ​12.448 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7889;​i_&#​273;​a
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1343513-0!canonical and timestamp 20181012231151 and revision id 36005010
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
11691-murici-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)