User Tools

Site Tools


11723-myersiella-microps-la-gi

Myersiella microps là một loài ếch trong họ Nhái bầu.[2] Chúng là đại diện duy nhất của chi Myersiella. Đây là loài đặc hữu của Brasil.

Các môi trường sống tự nhiên của chúng là các khu rừng ẩm ướt đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới và các khu rừng vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới. Loài này đang bị đe dọa do mất môi trường sống.

11723-myersiella-microps-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)