User Tools

Site Tools


11729-mykolaiv-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11729-mykolaiv-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Mykolaiv</​b>​ hay <​b>​Nikolaev</​b>​ (tiếng Ukraina: Миколаїв),​ (tiếng Nga: Николаев) là một thành phố tỉnh lỵ tỉnh Mykolaiv của Ukraina. Thành phố Mykolaiv có diện tích km2, dân số theo điều tra vào năm 2001 là 514.136 người. Đây là thành phố lớn thứ 9 tại Ukraina. Thành phố có sân bay Mykolaiv
 +</p>
  
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Thành phố Ukraina
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​30px-Flag_of_Ukraine.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​45px-Flag_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​60px-Flag_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ liên quan tới Ukraina này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181030172558
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.024 seconds
 +Real time usage: 0.041 seconds
 +Preprocessor visited node count: 140/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4178/​2097152 bytes
 +Template argument size: 179/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.004/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​30.433 ​     1 -total
 + ​84.23% ​  ​25.634 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Ukraina
 + ​73.29% ​  ​22.305 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​56.20% ​  ​17.102 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​11.02% ​   3.355      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.23%    1.286      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_Ukraina
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​807239-0!canonical and timestamp 20181030172558 and revision id 24013880
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
11729-mykolaiv-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)