User Tools

Site Tools


11735-myronivka-huy-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11735-myronivka-huy-n-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Huyện Myronivka</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Huyện (Raion)  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Hiệu kỳ của Huyện Myronivka"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Myronivskyi_rayon_prapor.png/​100px-Myronivskyi_rayon_prapor.png"​ width="​100"​ height="​66"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Myronivskyi_rayon_prapor.png/​150px-Myronivskyi_rayon_prapor.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3f/​Myronivskyi_rayon_prapor.png/​200px-Myronivskyi_rayon_prapor.png 2x" data-file-width="​265"​ data-file-height="​176"/><​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Huy hiệu của Huyện Myronivka"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Myronivskyi_rayon_gerb.png/​100px-Myronivskyi_rayon_gerb.png"​ width="​100"​ height="​115"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Myronivskyi_rayon_gerb.png/​150px-Myronivskyi_rayon_gerb.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e1/​Myronivskyi_rayon_gerb.png/​200px-Myronivskyi_rayon_gerb.png 2x" data-file-width="​234"​ data-file-height="​268"/><​br/><​small><​b>​Huy hiệu</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Vị trí của huyện Myronivka trong tỉnh Kiev<​br/><​small>​Vị trí của huyện Myronivka trong tỉnh Kiev</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Huyện Myronivka trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​22.362%;​left:​58.622%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Huyện Myronivka"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Huyện Myronivka"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Huyện Myronivka</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​23px-Flag_of_Ukraine.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​35px-Flag_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​45px-Flag_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Ukraine</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +tỉnh Kiev</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thủ phủ</​th><​td>​
 +Myronivka</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +904 km<​sup>​2</​sup>​ (349 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2001)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +40.488</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +EET (UTC+2)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +EEST (UTC+3)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Huyện Myronivka</​b>​ (tiếng Ukraina: <span lang="​uk">​Миронівський район</​span>,​ chuyển tự: <​i>​Myronivkas’kyi raion</​i>​) là một huyện của tỉnh Kiev thuộc Ukraina. Huyện Myronivka có diện tích 904 km², dân số theo điều tra dân số ngày 5 tháng 12 năm 2001 là 40488 người với mật độ 45 người/​km2<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Trung tâm huyện nằm ở Myronivka.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“За матеріалами перепису”. Cục điều tra dân số Ukraina. 2001.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AMyronivka+%28huy%E1%BB%87n%29&​amp;​rft.btitle=%D0%97%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%83&​amp;​rft.date=2001&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=C%E1%BB%A5c+%C4%91i%E1%BB%81u+tra+d%C3%A2n+s%E1%BB%91+Ukraina&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2F2001.ukrcensus.gov.ua%2Fresults%2Ftotal_population1%2Fstructure_population%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Raions of Ukraine”. Statoids. Ngày 17 tháng 3 năm 2005<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 4 tháng 7 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AMyronivka+%28huy%E1%BB%87n%29&​amp;​rft.btitle=Raions+of+Ukraine&​amp;​rft.date=4+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statoids&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.statoids.com%2Fyua.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Outline_of_Ukraine.svg/​40px-Outline_of_Ukraine.svg.png"​ width="​40"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Outline_of_Ukraine.svg/​60px-Outline_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Outline_of_Ukraine.svg/​80px-Outline_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1187"​ data-file-height="​798"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ liên quan đến địa lý Ukraina này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​span style="​float:​left;​width:​6em">​ </​span><​div style="​font-size:​114%">​Đơn vị hành chính Tỉnh Kiev, Ukraina</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div><​small>​Trung tâm hành chính: </​small>​ <​b>​Kiev</​b></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding:​0.2em 1.0em; line-height:​1.1em;">​Huyện</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​padding:​0.4em 0; line-height:​1.4em;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Baryshivka • ​ Bila Tserkva • ​ Bohuslav • ​ Boryspil • ​ Borodianka • ​ Brovary • ​ Fastiv • ​ Ivankiv • ​ Kaharlyk • ​ Kiev-Sviatoshyn • ​ Makariv • ​ Myronivka • ​ Obukhiv • ​ Pereiaslav-Khmelnytskyi • ​ Poliske • ​ Rokytne • ​ Skvyra • ​ Stavysche • ​ Tarascha • ​ Tetiiv • ​ Vasylkiv • ​ Volodarka • ​  ​Vyshhorod • ​ Yahotyn • ​ Zghurivka</​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​7"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Flag of Ukraine"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​50px-Flag_of_Ukraine.svg.png"​ width="​50"​ height="​33"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​75px-Flag_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​100px-Flag_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/><​p><​img alt="​Coat of arms of Kiev Oblast"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​Coat_of_Arms_of_Kyiv_Oblast.png/​50px-Coat_of_Arms_of_Kyiv_Oblast.png"​ width="​50"​ height="​52"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​Coat_of_Arms_of_Kyiv_Oblast.png/​75px-Coat_of_Arms_of_Kyiv_Oblast.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2f/​Coat_of_Arms_of_Kyiv_Oblast.png/​100px-Coat_of_Arms_of_Kyiv_Oblast.png 2x" data-file-width="​256"​ data-file-height="​268"/></​p></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding:​0.2em 1.0em; line-height:​1.1em;">​Thành phố</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​padding:​0.4em 0; line-height:​1.4em;"><​table class="​nowraplinks navbox-subgroup"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding-left:​0em;​padding-right:​0em;"><​p>​Quan trọng cấp huyện</​p></​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Berezan <​b>​·</​b> ​ Bila Tserkva <​b>​·</​b> ​ Bohuslav <​b>​·</​b> ​ Boryspil <​b>​·</​b> ​ Boyarka <​b>​·</​b> ​ Brovary <​b>​·</​b> ​ Bucha <​b>​·</​b> ​ Chernobyl <​b>​·</​b> ​ Fastiv <​b>​·</​b> ​ Irpin <​b>​·</​b> ​ Kaharlyk <​b>​·</​b> ​ <​b>​Kiev</​b><​sup><​small>​1</​small></​sup>​ <​b>​·</​b> ​ Myronivka <​b>​·</​b> ​ Obukhiv <​b>​·</​b> ​ Pereiaslav-Khmelnytskyi <​b>​·</​b> ​ Prypiat <​b>​·</​b> ​ Rzhyschiv <​b>​·</​b> ​ Skvyra <​b>​·</​b> ​ Slavutych<​sup><​small>​2</​small></​sup>​ <​b>​·</​b> ​ Tarascha <​b>​·</​b> ​ Tetiiv <​b>​·</​b> ​ Ukrainka <​b>​·</​b> ​ Uzyn <​b>​·</​b> ​ Vasylkiv <​b>​·</​b> ​ Vyshhorod <​b>​·</​b> ​ Vyshneve <​b>​·</​b> ​ Yahotyn</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding:​0.2em 1.0em; line-height:​1.1em;">​Khu định cư<​br/>​kiểu đô thị</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​padding:​0.4em 0; line-height:​1.4em;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Baryshivka <​b>​·</​b> ​ Borodianka <​b>​·</​b> ​ Borova <​b>​·</​b> ​ Hostomel <​b>​·</​b> ​ Ivankiv <​b>​·</​b> ​ Kotsiubynske <​b>​·</​b> ​ Krasiatychi <​b>​·</​b> ​ Makariv <​b>​·</​b> ​ Rokytne <​b>​·</​b> ​ Stavysche <​b>​·</​b> ​ Volodarka <​b>​·</​b> ​ Zghurivka <​b>​·</​b> ​ <​i>​thêm</​i></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​padding:​0.2em 1.0em; line-height:​1.1em;">​Làng</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px;​padding:​0.4em 0; line-height:​1.4em;"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​Dvirkivschyna <​b>​·</​b> ​ Hermanivka <​b>​·</​b> ​ Hornostaypil <​b>​·</​b> ​ Litky <​b>​·</​b> ​ <​i>​thêm</​i></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​p><​sup><​small>​1</​small></​sup>​ Về hành chính tách biệt khỏi xung quanh tỉnh Kiev.<​span class="​nowrap">​   </​span><​sup><​small>​2</​small></​sup>​ Về mặt địa lý nằm ngoài ranh giới tỉnh Kiev.</​p></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1293
 +Cached time: 20181014191610
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.492 seconds
 +Real time usage: 0.614 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3515/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 58747/​2097152 bytes
 +Template argument size: 8096/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1871/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.215/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.67 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 532.275 ​     1 -total
 + ​55.38% ​ 294.778 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​40.75% ​ 216.905 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​24.39% ​ 129.818 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-uk
 + ​12.16% ​  ​64.735 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.35% ​  ​55.094 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Kiev
 +  9.81%   ​52.201 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ukrainian_oblast
 +  6.62%   ​35.229 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.71%   ​30.413 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  4.42%   ​23.538 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1339476-0!canonical and timestamp 20181014191610 and revision id 40804102
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11735-myronivka-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)