User Tools

Site Tools


11741-n-i-b-t-ph-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11741-n-i-b-t-ph-c-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Israel_Beatitudes1_tango7174.jpg/​220px-Israel_Beatitudes1_tango7174.jpg"​ width="​220"​ height="​202"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Israel_Beatitudes1_tango7174.jpg/​330px-Israel_Beatitudes1_tango7174.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Israel_Beatitudes1_tango7174.jpg/​440px-Israel_Beatitudes1_tango7174.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​736"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Nhà nguyện Công giáo Rôma Dòng Phanxicô</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​bát phúc</​b>​ là tên để chỉ về ngọn đồi ở phía bắc Israel, nơi Chúa Giêsu có loạt Bài giảng trên núi mà trọng tâm là bài Tám mối phúc thật (bát phúc).
 +</​p><​p>​Dựa vào các nguồn tư liệu Tân Ước, vị trí núi Bát Phúc được cho là trên bờ tây bắc của biển hồ Galilee, giữa Capernaum và Gennesaret. Tuy vậy, không thể xác định chính xác vị trí thực sự mà Giêsu đã giảng về tám mối phúc, nhưng khu vực hiện tại (còn được gọi là núi Eremos) đã có niên đại xác định hơn 1600 năm. Gần đây có một nhà thờ Byzantine được xây dựng vào thế kỷ thứ 4, và đã được sử dụng cho đến thế kỷ thứ 7 mà phế tích còn lại chỉ là một bể nước và một tu viện, Giáo hội Công giáo Rôma thì còn một nhà nguyện Dòng Phanxicô được xây dựng vào năm 1938.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1303
 +Cached time: 20181017095403
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.096 seconds
 +Preprocessor visited node count: 209/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 8124/​2097152 bytes
 +Template argument size: 195/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 838 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​69.152 ​     1 -total
 + ​77.02% ​  ​53.261 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​53.62% ​  ​37.079 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​18.96% ​  ​13.114 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 + ​16.47% ​  ​11.389 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​10.12% ​   6.996      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.74%    2.583      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1325684-0!canonical and timestamp 20181017095403 and revision id 26095258
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11741-n-i-b-t-ph-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)