User Tools

Site Tools


11744-n-m-m-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11744-n-m-m-i-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Nấm mối</​b>​ (danh pháp khoa học: <​i><​b>​Termitomyces albuminosus</​b></​i>​) là loài nấm thuộc họ Lyophyllaceae. ​
 +Loài này từng được đặt tên là <​i>​Collybia albuminosa</​i>​.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Tên gọi nấm mối vì nấm chỉ xuất hiện ở nơi có nhiều mối sinh sống. mối ở đây là loại mối đất chứ không phải mối sống trên cây. Mối đất làm ổ to như trái dừa khô, hình dáng từng hốc đất, ổ mối đất màu trắng hoặc hơi ngả vàng. nấm mối xuất hiện vào đàu mùa mưa, khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm. Thường nấm mối xuất hiện ở nơi đất cao vì mối không thể làm ổ ở nơi đất quá ẩm ướt. Nấm mối màu trắng, gốc hơi ngả vàng. Muốn biết chắc chắn đó có phải nấm mối hay không thì chỉ cần đào khoảng đất nhỏ xung quanh, nếu thấy có mối đất sinh sống thì chắc chắn đó là nấm mối.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Heim_1941-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Heim R. (1941). “Études descriptives et expérimentales sur les agarics termitophiles d'​Afriquetropicale”. <​i>​Mémoires de l'​Académie des Sciences de l'​Institut de France</​i>​ (bằng tiếng Pháp) <​b>​64</​b>:​ 1–74.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AN%E1%BA%A5m+m%E1%BB%91i&​amp;​rft.atitle=%C3%89tudes+descriptives+et+exp%C3%A9rimentales+sur+les+agarics+termitophiles+d%27Afriquetropicale&​amp;​rft.au=Heim+R.&​amp;​rft.aulast=Heim+R.&​amp;​rft.date=1941&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=M%C3%A9moires+de+l%27Acad%C3%A9mie+des+Sciences+de+l%27Institut+de+France&​amp;​rft.pages=1-74&​amp;​rft.volume=64&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-urlFungorum:​_Macrolepiota_albuminosa_synonymy-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“<​i>​Macrolepiota albuminosa</​i>​ (Berk.) Pegler, Kew Bull. 27(1): 189 (1972)”. Index Fungorum. CAB International<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AN%E1%BA%A5m+m%E1%BB%91i&​amp;​rft.btitle=Macrolepiota+albuminosa+%28Berk.%29+Pegler%2C+Kew+Bull.+27%281%29%3A+189+%281972%29&​amp;​rft.date=20+th%C3%A1ng+12+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Index+Fungorum.+CAB+International&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.speciesfungorum.org%2FNames%2FSynSpecies.asp%3FRecordID%3D317068&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​E. R. Boa. <​i>​Wild edible fungi: a global overview of their use and importance to people</​i>​. tr. 12.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AN%E1%BA%A5m+m%E1%BB%91i&​amp;​rft.au=E.+R.+Boa&​amp;​rft.aulast=E.+R.+Boa&​amp;​rft.btitle=Wild+edible+fungi%3A+a+global+overview+of+their+use+and+importance+to+people&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=12&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​p>​hàng nấm mối 
 +mối giá rẻ 
 +</​p><​p>​điểm cung cấp nấm mối 
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181011180125
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.187 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1400/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17933/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2623/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3142/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.043/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.97 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 158.157 ​     1 -total
 + ​57.77% ​  ​91.361 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​33.18% ​  ​52.473 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​32.67% ​  ​51.664 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​20.94% ​  ​33.125 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_journal
 +  9.04%   ​14.293 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Agaricales-stub
 +  8.07%   ​12.769 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  5.59%    8.836      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  4.28%    6.772      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.37%    5.329      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Plainlist
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​773895-0!canonical and timestamp 20181011180125 and revision id 30739250
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11744-n-m-m-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)