User Tools

Site Tools


11748-n-tu-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11748-n-tu-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Orthodox_pilgrim.jpg/​300px-Orthodox_pilgrim.jpg"​ width="​300"​ height="​345"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Orthodox_pilgrim.jpg/​450px-Orthodox_pilgrim.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​bc/​Orthodox_pilgrim.jpg/​600px-Orthodox_pilgrim.jpg 2x" data-file-width="​1654"​ data-file-height="​1901"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một nữ tu Chính Thống giáo</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​BuddhistMonk01a.jpg/​220px-BuddhistMonk01a.jpg"​ width="​220"​ height="​334"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​BuddhistMonk01a.jpg/​330px-BuddhistMonk01a.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​BuddhistMonk01a.jpg/​440px-BuddhistMonk01a.jpg 2x" data-file-width="​2400"​ data-file-height="​3644"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một ni sư tại Siem Reap, Cam Bốt</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Nữ tu</​b>​ hay <​b>​nữ tu sĩ</​b>​ là những người phụ nữ tự nguyện rời bỏ cuộc sống vật chất, xa lánh khỏi trần thế, sự đời để sống một cuộc sống khép kín, chuyên tâm cho việc tu hành, cầu nguyện, chiêm nghiệm cuộc đời thế thái nhân gian ở tu viện, tự viện, thiền viện hoặc các địa điểm tôn giáo khác. Nữ tu có thể là một nhà tu khổ hạnh, ẩn sĩ hoặc là những người được gia đình gửi vào học tập tại các tu viện.
 +</​p><​p>​Thuật ngữ "nữ tu" trong tiếng Anh được sử dụng nhiều để chỉ những Kitô hữu (bao gồm cả Công giáo Rôma, Chính Thống giáo, Anh giáo, Cảnh giáo...), trong trường hợp này, một nữ tu là một người phụ nữ tin theo tôn giáo đang sống một cuộc sống chiêm niệm tu viện, thực hiện việc cầu nguyện hay thiền định hàng ngày.
 +</​p><​p>​Có nhiều thuật ngữ để chỉ về nữ tu sĩ như: 
 +</p>
  
 +<​ul><​li>​Arai,​ Paula Kane Robinson. <​i>​Women Living Zen: Japanese Soto Buddhist Nuns</​i>​ (1999)</​li>​
 +<​li>​Bechert,​ Heinz and Richard Francis Gombrich. <i> The World of Buddhism: Buddhist Monks and Nuns in Society and Culture</​i>​ (1991)</​li>​
 +<​li><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​63/​Paul_Hoecker-Nonne_im_Laubgang-1897.jpg/​220px-Paul_Hoecker-Nonne_im_Laubgang-1897.jpg"​ width="​220"​ height="​259"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​63/​Paul_Hoecker-Nonne_im_Laubgang-1897.jpg/​330px-Paul_Hoecker-Nonne_im_Laubgang-1897.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​63/​Paul_Hoecker-Nonne_im_Laubgang-1897.jpg/​440px-Paul_Hoecker-Nonne_im_Laubgang-1897.jpg 2x" data-file-width="​1953"​ data-file-height="​2298"/> ​ </​div></​div>​Conroy,​ Helen. <​i>​Forgotten women, in Convents</​i>​. New York: Agora Publishing Co., [194-]. 121 p., ill. <​i>​N.B</​i>​.:​ This is a polemical work, from a socialist perspective;​ the religious name of the author, formerly a Roman Catholic nun, had been Sr. Mary Ethel.</​li>​
 +<​li>​McGuinness Margaret M. <​i>​Called to Serve: A History of Nuns in America</​i>​ (New York University Press, 2013) 266 pages;</​li>​
 +<​li>​McNamara,​ Jo Ann Kay. <​i>​Sisters in Arms: Catholic Nuns through Two Millennia</​i>​ (1998)excerpt and text search</​li>​
 +<​li>​Power,​ Eileen, <​i>​Medieval English Nunneries c. 1275 to 1535</​i>​ (1922) online</​li>​
 +<​li>​Roberts,​ Rebecca. "Le Catholicisme au féminin: Thirty Years of Women'​s History,"​ <​i>​Historical Reflections</​i>​ (2013) 39#1 pp. 82–100,​ on France, especially research on Catholic nuns by Claude Langlois<​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​16/​Nun_and_novice_discalced_carmelites_in_Porto_Alegre_Brazil_20101129.jpeg/​220px-Nun_and_novice_discalced_carmelites_in_Porto_Alegre_Brazil_20101129.jpeg"​ width="​220"​ height="​293"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​16/​Nun_and_novice_discalced_carmelites_in_Porto_Alegre_Brazil_20101129.jpeg/​330px-Nun_and_novice_discalced_carmelites_in_Porto_Alegre_Brazil_20101129.jpeg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​16/​Nun_and_novice_discalced_carmelites_in_Porto_Alegre_Brazil_20101129.jpeg/​440px-Nun_and_novice_discalced_carmelites_in_Porto_Alegre_Brazil_20101129.jpeg 2x" data-file-width="​2051"​ data-file-height="​2735"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Hai nữ tu dòng Cát Minh</​div></​div></​div></​li>​
 +<​li>​Shank,​ Lillian Thomas, and John A. Nichols, eds. <​i>​Medieval Religious Women: Peaceweavers</​i>​ (1987)</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1256
 +Cached time: 20181010173058
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.040 seconds
 +Real time usage: 0.059 seconds
 +Preprocessor visited node count: 100/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 1305/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​   8.805      1 -total
 + ​50.25% ​   4.424      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​_C&#​417;​_&#​272;&#​7889;​c_gi&​aacute;​o
 + ​47.91% ​   4.218      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​31.15% ​   2.743      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Li&​ecirc;​n_k&#​7871;​t_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​803877-0!canonical and timestamp 20181010173058 and revision id 39682558
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11748-n-tu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)