User Tools

Site Tools


11770-nagpur-huy-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11770-nagpur-huy-n-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Huyện Nagpur</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  huyện  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr class="​mw-empty-elt"/></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của Huyện Nagpur"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0e/​MaharashtraNagpur.png/​250px-MaharashtraNagpur.png"​ width="​250"​ height="​193"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0e/​MaharashtraNagpur.png/​375px-MaharashtraNagpur.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0e/​MaharashtraNagpur.png/​500px-MaharashtraNagpur.png 2x" data-file-width="​2168"​ data-file-height="​1671"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Huyện Nagpur trên bản đồ Maharashtra"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​14/​India_Maharashtra_location_map.svg/​250px-India_Maharashtra_location_map.svg.png"​ width="​250"​ height="​193"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​14/​India_Maharashtra_location_map.svg/​375px-India_Maharashtra_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​14/​India_Maharashtra_location_map.svg/​500px-India_Maharashtra_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​2168"​ data-file-height="​1671"/><​div style="​position:​absolute;​top:​17.005%;​left:​74.026%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Huyện Nagpur"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Locator_Dot.svg/​6px-Locator_Dot.svg.png"​ title="​Huyện Nagpur"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Locator_Dot.svg/​9px-Locator_Dot.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e9/​Locator_Dot.svg/​12px-Locator_Dot.svg.png 2x" data-file-width="​30"​ data-file-height="​30"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​right">​Huyện Nagpur</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div><​small>​Vị trí của huyện Nagpur trong bang Maharashtra</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Ấn Độ" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_India.svg/​23px-Flag_of_India.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_India.svg/​35px-Flag_of_India.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_India.svg/​45px-Flag_of_India.svg.png 2x" data-file-width="​1350"​ data-file-height="​900"/></​span>​ Ấn Độ</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Bang</​th><​td>​
 +Maharashtra</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thủ phủ</​th><​td>​
 +Nagpur <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +9.892 km<​sup>​2</​sup>​ (3,​819 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2001)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +4.051.444</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Các ngôn ngữ<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +IST (UTC+5:​30)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Biển số xe</​th><​td>​
 +Biển số xe</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Nhiệt độ hàng năm</​th><​td>​
 +Từ đến °C</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Nhiệt độ mùa hè</​th><​td>​
 +Từ đến °C</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Nhiệt độ mùa đông</​th><​td>​
 +Từ đến °C</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Huyện Nagpur</​b>​ là một huyện thuộc bang Maharashtra,​ Ấn Độ. Thủ phủ huyện Nagpur đóng ở Nagpur. Huyện Nagpur có diện tích 9892 ki lô mét vuông. Đến thời điểm năm 2001, huyện Nagpur có dân số 4051444 người.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Districts of India”. Statoids. Bản gốc lưu trữ 29 tháng 11 năm 2010<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANagpur+%28huy%E1%BB%87n%29&​amp;​rft.btitle=Districts+of+India&​amp;​rft.date=25+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statoids&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.statoids.com%2Fyin.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​p>​Bản mẫu:​Maharashtra
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​IndianStub.png/​40px-IndianStub.png"​ width="​40"​ height="​44"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​IndianStub.png/​60px-IndianStub.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​IndianStub.png/​80px-IndianStub.png 2x" data-file-width="​2474"​ data-file-height="​2695"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Ấn Độ  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181010225359
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.308 seconds
 +Real time usage: 0.385 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2983/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 22308/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2163/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1002/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.115/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.69 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 346.581 ​     1 -total
 + ​86.26% ​ 298.969 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​68.26% ​ 236.568 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.79%   ​33.946 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.52%   ​29.535 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  8.34%   ​28.898 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  8.27%   ​28.677 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.89%   ​27.359 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  5.92%   ​20.533 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  5.22%   ​18.105 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1333951-0!canonical and timestamp 20181010225359 and revision id 40682519
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
11770-nagpur-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)