User Tools

Site Tools


11775-nakhimov-huy-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11775-nakhimov-huy-n-la-gi [2018/11/07 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Huyện Nakhimov</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Huyện (Raion)  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Михайлівська батарея 1.jpg" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F_1.jpg/​250px-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F_1.jpg"​ width="​250"​ height="​157"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F_1.jpg/​375px-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F_1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​67/​%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F_1.jpg/​500px-%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F_1.jpg 2x" data-file-width="​1374"​ data-file-height="​861"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;">​Hiệu kỳ của Huyện Nakhimov<​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Huy hiệu của Huyện Nakhimov"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f4/​COA_Nakhimovskyi%2C_Sevastopol%2C_Ukraine.svg/​100px-COA_Nakhimovskyi%2C_Sevastopol%2C_Ukraine.svg.png"​ width="​100"​ height="​122"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f4/​COA_Nakhimovskyi%2C_Sevastopol%2C_Ukraine.svg/​150px-COA_Nakhimovskyi%2C_Sevastopol%2C_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f4/​COA_Nakhimovskyi%2C_Sevastopol%2C_Ukraine.svg/​200px-COA_Nakhimovskyi%2C_Sevastopol%2C_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​336"​ data-file-height="​409"/><​br/><​small><​b>​Huy hiệu</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của huyện Nakhimov trong thành phố Sevastopol"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.png/​250px-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.png"​ width="​250"​ height="​306"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.png/​375px-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.png/​500px-%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD.png 2x" data-file-width="​660"​ data-file-height="​807"/><​br/><​small>​Vị trí của huyện Nakhimov trong thành phố Sevastopol</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Huyện Nakhimov trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​25.167%;​left:​59.333%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Huyện Nakhimov"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Huyện Nakhimov"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Huyện Nakhimov</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​23px-Flag_of_Ukraine.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​35px-Flag_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​45px-Flag_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Ukraine</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +thành phố Sevastopol</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thủ phủ</​th><​td>​
 +?</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +311 km<​sup>​2</​sup>​ (120 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2001)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +121.982</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +EET (UTC+2)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +EEST (UTC+3)</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Huyện Nakhimov</​b>​ (tiếng Ukraina: <span lang="​uk">​Нахімовський район</​span>,​ chuyển tự: <​i>​Nakhimovs’kyi raion</​i>​) là một huyện của thành phố Sevastopol thuộc Ukraina. Huyện Nakhimov có diện tích 311 km², dân số theo điều tra dân số ngày 5 tháng 12 năm 2001 là 121982 người với mật độ 392 người/​km2<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. ​
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“За матеріалами перепису”. Cục điều tra dân số Ukraina. 2001.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANakhimov+%28huy%E1%BB%87n%29&​amp;​rft.btitle=%D0%97%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%83&​amp;​rft.date=2001&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=C%E1%BB%A5c+%C4%91i%E1%BB%81u+tra+d%C3%A2n+s%E1%BB%91+Ukraina&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2F2001.ukrcensus.gov.ua%2Fresults%2Ftotal_population1%2Fstructure_population%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Raions of Ukraine”. Statoids. 17 tháng 3 năm 2005<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 4 tháng 7 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ANakhimov+%28huy%E1%BB%87n%29&​amp;​rft.btitle=Raions+of+Ukraine&​amp;​rft.date=4+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statoids&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.statoids.com%2Fyua.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Outline_of_Ukraine.svg/​40px-Outline_of_Ukraine.svg.png"​ width="​40"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Outline_of_Ukraine.svg/​60px-Outline_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Outline_of_Ukraine.svg/​80px-Outline_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1187"​ data-file-height="​798"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ liên quan đến địa lý Ukraina này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<​p>​Bản mẫu:​Sevastopol
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1296
 +Cached time: 20181014192518
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.432 seconds
 +Real time usage: 0.543 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2922/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 27376/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3532/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1863/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.208/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.35 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 501.001 ​     1 -total
 + ​62.41% ​ 312.673 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​46.73% ​ 234.119 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​25.53% ​ 127.925 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-uk
 +  8.45%   ​42.320 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.45%   ​37.302 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  6.07%   ​30.404 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  4.89%   ​24.524 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  3.86%   ​19.347 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +  3.46%   ​17.358 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1339797-0!canonical and timestamp 20181014192518 and revision id 40804068
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
11775-nakhimov-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)