User Tools

Site Tools


11818-natividade-la-gi

Natividade là một đô thị thuộc bang Rio de Janeiro, Brasil. Đô thị này có diện tích 387,026 km², dân số năm 2007 là 15485 người, mật độ 40 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
11818-natividade-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)