User Tools

Site Tools


11822-navegantes-la-gi

Navegantes là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 111,461 km², dân số năm 2007 là 52638 người, mật độ 456,6 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11822-navegantes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)