User Tools

Site Tools


11823-navira-la-gi

Naviraí là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 3193,839 km², dân số năm 2007 là 43404 người, mật độ 13,59 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11823-navira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)