User Tools

Site Tools


11832-nazar-da-mata-la-gi

Nazaré da Mata là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 141,3 km², dân số năm 2007 là 29256 người, mật độ 207,05 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11832-nazar-da-mata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)