User Tools

Site Tools


11833-nazar-do-piau-la-gi

Nazaré do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 1311,565 km², dân số năm 2007 là 6862 người, mật độ 5,23 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11833-nazar-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)