User Tools

Site Tools


11836-nazarezinho-la-gi

Nazarezinho là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 173,244 km², dân số năm 2007 là 7163 người, mật độ 41,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
11836-nazarezinho-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)