User Tools

Site Tools


11985-nepomuceno-la-gi

Nepomuceno là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 582,033 km², dân số năm 2007 là 24430 người, mật độ 43,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
11985-nepomuceno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)