User Tools

Site Tools


11986-ner-polis-la-gi

Nerópolis là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 204,216 km², dân số năm 2007 là 22710 người, mật độ 111,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
11986-ner-polis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)