User Tools

Site Tools


12027-new-haven-nh-h-ng-la-gi

New Haven là khu tự quản lớn thứ hai tại tiểu bang Connecticut của Hoa Kỳ.

New Haven cũng có thể là:

 • New Haven, Quần đảo Falkland
 • New Haven, Enugu, Nigeria
 • New Haven, tên trước đây của Alvarado, California
 • New Haven, Illinois
 • New Haven, Indiana
 • New Haven, Kentucky
 • New Haven, Michigan
 • New Haven, Missouri
 • New Haven, New York
 • New Haven, Ohio
 • New Haven, Pennsylvania, hiện nay là một phần của Connellsville, Pennsylvania
 • New Haven, Vermont
 • New Haven, Tây Virginia
 • New Haven, Quận Adams, Wisconsin
 • New Haven, Quận Dunn, Wisconsin
12027-new-haven-nh-h-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)