User Tools

Site Tools


12051-ng-i-n-c-ngo-i-la-gi

Theo luật pháp, người nước ngoài là người sống trong lãnh thổ một nước nhưng không phải công dân của nước đó.[1]

Người nước ngoài có thể thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Một người nước ngoài được cho phép lưu trú tại quốc gia mà đó là nước ngoài đối với người đó.
  • Một người nước ngoài có qưyền lưu trú tạm thời hoặc vĩnh viễn ở một nước (là nước ngoài đối với người đó).
  1. ^ "alien"”. Dictionary.law.com. 9 tháng 12 năm 2010. Truy cập ngày 23 tháng 11 năm 2011. 
12051-ng-i-n-c-ngo-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)