User Tools

Site Tools


12054-ng-l-i-ki-u-97-la-gi

Ngư lôi Kiểu 97 có thể là:

  • Kiểu 97 của Hải quân Hoàng gia Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai.
  • Kiểu 97 của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản.
12054-ng-l-i-ki-u-97-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)