User Tools

Site Tools


12071-nh-i-thu-c-la-gi

Nhài thuốc hay còn gọi hoa tố phương (danh pháp hai phần: Jasminum officinale) là một loài thực vật có hoa thuộc chi Nhài. Thoe ghi chép trong The Garden Flowers of China của tác giả H.L. Li thì loài này đã từng được trồng từ rất lâu ở Trung Á.[1][2] Vào thế kỷ III trong một số văn bản cổ của Trung Hoa, một số loài trong chi Nhài đã được xác định là J. officinaleJ. sambac. Các văn bản tiếng Trung ở thế kỷ IX đã ghi nhận loài Nhài thuốc được đem đến Trung Quốc từ Byzantium. Tên gọi latin trong danh phần thứ hai -officinale có nghĩa là dùng làm thuốc.[3]

  1. ^ Alice M. Coats, Garden Shrubs and Their Histories (1964) 1992, s.v. "Jasminum".
  2. ^ Li, The Garden Flowers of China, 1959, noted in Coats (1964) 1992.
  3. ^ Nguyễn Minh Nghị; Từ điển Latinh-Việt tên thực vật; Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật - 1970; Trang 170.

Phương tiện liên quan tới Jasminum officinale tại Wikimedia Commons

12071-nh-i-thu-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)