User Tools

Site Tools


12121-nilo-pe-anha-bahia-la-gi

Nilo Peçanha là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 385,381 km², dân số năm 2007 là 12847 người, mật độ 3334 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12121-nilo-pe-anha-bahia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)