User Tools

Site Tools


12128-niquel-ndia-la-gi

Niquelândia là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 9843,17 km², dân số năm 2007 là 36963 người, mật độ 3,8 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12128-niquel-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)