User Tools

Site Tools


12155-nobres-la-gi

Nobres là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 3859,509 km², dân số năm 2007 là 14825 người, mật độ 3,84 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12155-nobres-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)