User Tools

Site Tools


12175-nortel-ndia-la-gi

Nortelândia là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 1350,778 km², dân số năm 2007 là 6232 người, mật độ 4,61 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12175-nortel-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)