User Tools

Site Tools


12189-nossa-senhora-de-nazar-la-gi

Nossa Senhora de Nazaré là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 356,341 km², dân số năm 2007 là 3987 người, mật độ 11,19 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12189-nossa-senhora-de-nazar-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)