User Tools

Site Tools


12190-nossa-senhora-do-livramento-la-gi

Nossa Senhora do Livramento là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 5192,568 km², dân số năm 2007 là 12302 người, mật độ 2,37 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12190-nossa-senhora-do-livramento-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)