User Tools

Site Tools


12191-nossa-senhora-dos-rem-dios-la-gi

Nossa Senhora dos Remédios là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 358,364 km², dân số năm 2007 là 8338 người, mật độ 23,27 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12191-nossa-senhora-dos-rem-dios-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)