User Tools

Site Tools


12202-nova-am-rica-la-gi

Nova América là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 212,023 km², dân số năm 2007 là 2305 người, mật độ 10,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12202-nova-am-rica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)