User Tools

Site Tools


12204-nova-ara-la-gi

Nova Araçá là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 74,36 km², dân số năm 2007 là 3775 người, mật độ 50,77 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12204-nova-ara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)