User Tools

Site Tools


12205-nova-aurora-la-gi

Nova Aurora là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 302,66 km², dân số năm 2007 là 1988 người, mật độ 6,6 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12205-nova-aurora-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)