User Tools

Site Tools


12206-nova-bandeirantes-la-gi

Nova Bandeirantes là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 9531,206 km², dân số năm 2007 là 12756 người, mật độ 1,34 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12206-nova-bandeirantes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)