User Tools

Site Tools


12209-nova-boa-vista-la-gi

Nova Boa Vista là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 94,24 km², dân số năm 2007 là 2105 người, mật độ 22,34 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
12209-nova-boa-vista-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)