User Tools

Site Tools


12212-nova-brasil-ndia-la-gi

Nova Brasilândia là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 3266,215 km², dân số năm 2007 là 4877 người, mật độ 1,49 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12212-nova-brasil-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)