User Tools

Site Tools


12213-nova-cana-do-norte-la-gi

Nova Canaã do Norte là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 5968,991 km², dân số năm 2007 là 12668 người, mật độ 2,12 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12213-nova-cana-do-norte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)