User Tools

Site Tools


12218-nova-crix-s-la-gi

Nova Crixás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 7298,795 km², dân số năm 2007 là 13221 người, mật độ 1,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12218-nova-crix-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)