User Tools

Site Tools


12221-nova-erechim-la-gi

Nova Erechim là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 64,4 km², dân số năm 2007 là 4118 người, mật độ 59,9 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12221-nova-erechim-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)