User Tools

Site Tools


12222-nova-esperan-a-do-piri-la-gi

Nova Esperança do Piriá là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 2809,984 km², dân số năm 2007 là 22236 người, mật độ 7,91 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12222-nova-esperan-a-do-piri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)