User Tools

Site Tools


12227-nova-floresta-la-gi

Nova Floresta là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 58,839 km², dân số năm 2007 là 11020 người, mật độ 187,3 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12227-nova-floresta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)