User Tools

Site Tools


12229-nova-gl-ria-la-gi

Nova Glória là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 412,975 km², dân số năm 2007 là 9268 người, mật độ 22,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12229-nova-gl-ria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)