User Tools

Site Tools


12230-nova-guarita-la-gi

Nova Guarita là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 1087,31 km², dân số năm 2007 là 5054 người, mật độ 4,65 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12230-nova-guarita-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)