User Tools

Site Tools


12233-nova-igua-u-de-goi-s-la-gi

Nova Iguaçu de Goiás là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 628,441 km², dân số năm 2007 là 2302 người, mật độ 3,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12233-nova-igua-u-de-goi-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)