User Tools

Site Tools


12234-nova-iorque-la-gi

Nova Iorque là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 976,629 km², dân số năm 2007 là 4860 người, mật độ 4,98 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
12234-nova-iorque-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)