User Tools

Site Tools


12235-nova-ipixuna-la-gi

Nova Ipixuna là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1600,317 km², dân số năm 2007 là 13874 người, mật độ 8,67 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12235-nova-ipixuna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)