User Tools

Site Tools


12236-nova-itaberaba-la-gi

Nova Itaberaba là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 137,583 km², dân số năm 2007 là 4117 người, mật độ 31,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
12236-nova-itaberaba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)